card

Хүний нөөцийн зорилт

Байгууллагын хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц байгууллагын иж бүрэн чадавхитай боловсон хүчээр хангах, ажиллагсадыг тогтворжуулах, сэтгэлтэй ажиллагсадыг төлөвшүүлэх.

  • Тогтвортой ажлын байр
  • Хүний нөөцийн тогтвортой байдал
  • Гадаад мэргэжилтний урт хугацааны сургалт
  • Мэргэжлийн өсөлт хөгжил

Байгууллагын ажиллагсадыг урт удаан хугацаанд тогтвортой ажлын байраар хангах бодлого барьдаг ба ажиллагсадтай 3, 5 жилийн урт хугацааны гэрээ байгуулан ажилладаг. Мөн олон улсын жишигт нийцсэн боловсон хүчинтэй болохын тулд гадаадын сургагч багш нарын удирдлаган доор урт хугацааны сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Онлайн анкет бөглөх